top of page

ZGODOVINA EU

Vsi dijaki v četrtem letniku gimnazije spoznavajo zgodovino Evropske unije. Po drugi svetovni vojni pride do novosti v povezovanju Evrope, saj se ta povezuje na načelih demokracije in skupnega trga. Z Rimsko pogodbo leta 1957 nastane EGS. Tej ekonomski povezavi sledi politična leta 1967 – Evropska skupnost. Leta 1992 pa se le-ta preimenuje v Evropsko unijo

bottom of page